Sekretesspolicy för Internet

Kyoceras globala sekretesspolicy

Kyocerar respekterar din rätt till personlig integritet. Denna policy sammanfattar vilken personligt identifierbar information som vi kan komma att samla in, och hur vi kan använda denna information. Denna policy beskriver även andra viktiga ämnen relaterade till ditt integritetsskydd.

Kyoceras globala internetsekretesspolicy

Denna globala internetsekretesspolicy (denna "Policy") beskriver hur Kyocera skyddar din personliga integritet när vi samlar in personuppgifter på Kyoceras Webplatser. Såsom den används i denna Policy, avser termen "personuppgifter" information som identifierar dig personligen, ensamt eller i kombination med övrig information som är tillgänglig för oss.
Denna Policy gäller allmänt för alla webplatser som drivs av Kyocera och dess affärsenheter världen över (var och en en "Kyocera-webplats").

Webplatsens sekretessdeklarationer

Även om denna Policy allmänt gäller alla Kyocera-webplatser, har varje Kyocera-webplats ett eget ändamål och olika funktioner. Om ytterligare eller annorlunda tillägg krävs för en specifik Kyocera-webplats, tillhandahåller vi dessa tillägg på själva platsen eller i en separat webplatssekretessdeklaration ("Webplatsens sekretessdeklaration") som publiceras på den platsen. Varje enskilt tillägg eller webplatssekretessdeklaration kompletterar och utökar denna Policy, men endast beträffande den Kyocera-webplats där den är publicerad.

Ditt medgivande

Genom att använda en Kyocera-webplats eller lämna personuppgifter till oss, samtycker du till insamling, användning och vidarebefordran av dina personuppgifter såsom det beskrivs i denna Policy och vederbörliga lands- och Webplats-sekretessdeklarationer.
Om du inte godkänner insamlandet, användningen eller vidarebefordran av dina personuppgifter såsom det beskrivs i denna Policy (och tillämpliga sekretessdeklarationer för landet eller webplatsen), använd då inte Kyoceras webplatser.

Begränsningar av insamling, användning och vidarebefordran av personuppgifter

I den utsträckning som krävs av gällande lag, kommer Kyocera, närhelst vi samlar in personuppgifter på en Kyocera-webplats, att:

 • tillhandahålla punktliga och relevanta meddelanden till dig om vår datapraxis;
 • samla in, använda, vidarebefordra och flytta dina personuppgifter endast med ditt medgivande, vilket kan vara uttryckligt eller underförstått, beroende på känsligheten i personuppgifterna, rättsliga krav och andra faktorer;
 • samla in dina personuppgifter endast för specifika, begränsade syften. Informationen vi samlar in kommer att vara relevant, ändamålsenlig och inte överdrivet omfattande för dem syften för vilken den samlas in;
 • processa dina personuppgifter på ett vis som är konsekvent med syftena för vilka den ursprungligen samlades in eller till vilka du därefter samtyckt;
 • vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att tillse att dina personuppgifter är tillförlitliga för avsedd användning, korrekta, kompletta och, om nödvändigt, uppdaterade;
 • avstå från att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföringssyften utan att ge dig tillfälle att välja bort detta; och
 • vidta lämpliga åtgärder, genom kontrakt eller på annat vis, för att tillhandahålla tillräckligt skydd för personuppgifter som vidarebefordrats till tredje part.

Information som samlas in på Kyoceras webplatser och hur den kan komma att användas

När du besöker och använder en Kyocera-webplats, finns det 3 sätt som vi kan samla in information om dig:

 1. Information som skickas till oss av din webläsare
  Kyocera samlar in information som automatiskt skickas till oss av din webläsare. Denna information omfattar typiskt sett IP-adressen till din internetleverantör, namnet på ditt operativsystem (såsom Macintosh® eller Windows®) och namnet och versionen på din webläsare (såsom Internet Explorer® eller Netscape®). Information som vi tar emot beror på inställningar i din webläsare. Kontrollera din webläsare om du vill se vilken information din webläsare skickar eller veta hur du man ändrar inställningarna.
  Den information som din webläsare tillhandahåller identifierar dig inte personligen. Vi använder denna information för att skapa statistik som hjälper oss att förbättra våra webplatser och göra dem mer kompatibla med den teknologi som används av våra internetbesökare.
   
 2. Information som samlas in genom att en "Cookie" placeras på din dator
  Kyocera kan erhålla information om dig genom att installera en "tag" på din dators hårddisk. En sådan tag kallas för en "cookie".

  Några av våra Kyocera-webplatser använder "sessionscookies". En sessionscookie används för att känna igen din dator med hjälp av en datorgenererad, unik identifierare när du besöker vår webplats. En sessionscookie identifierar dig inte personligen och annulleras när du stänger ner webläsaren. Vi använder sessionscookies för att samla in statistisk information om sättet besökare använder våra webplatser på ? vilka sidor de besöker, vilka länkar de använder och hur länge de är kvar på varje sida. Vi analyserar denna information (känd som "clickstream-data") i statistisk form för att bättre förstå våra besökares intressen och behov för att förbättra innehållet och funktionerna på våra webplatser.

  Vissa Kyocera-webplatser använder även "persistent cookies". Dessa cookies annulleras inte när du stänger ner webläsaren; de ligger kvar i datorn tills du tar bort dem. Genom att tilldela din dator en unik identifierare, kan vi skapa en databas med dina tidigare val och preferenser, och i situationer där dessa val eller preferenser behöver samlas in igen, tillhandahålls de oss automatiskt, vilket sparar dig tid och kraft. Efter att du exempelvis gjort ett köp, och du beslutar dig för att göra ett köp till, har din leveransadress redan sparats och behöver bara bekräftas.

  Om du inte vill ta emot cookies, kan du ställa in webläsaren till att avvisa cookies eller så att den meddelar dig när en cookie placeras på din dator. Även om det inte är nödvändigt att acceptera cookies när du besöker en Kyocera-webplats, kanske du inte kan använda alla funktioner på webplatsen om din webläsare avvisar våra cookies.
   
 3. Information som du medvetet och frivilligt tillhandahåller
  Kyocera samlar in information som du medvetet och frivilligt tillhandahåller när du använder en Kyocera-webplats, exempelvis information du lämnar när du registrerar dig för att ta emot e-postmeddelanden, när du fyller i en undersökning eller när du ställer oss en fråga eller skickar oss återkoppling via e-post. I många fall kommer denna information att innehålla personuppgifter.

  Kyocera använder denna information för syftena för vilka du tillhandahållit den. Exempelvis, om du anger din e-postadress när du registrerat dig för att ta emot e-postmeddelanden, använder vi din e-postadress för att leverera dem e-postmeddelanden du begärt.

  Vi kan även använda informationen vi samlar in på Kyoceras webplatser för olika affärssyften såsom kundtjänst, bedrägeriförebyggande, marknadsundersökningar, för att förbättra våra produkter och tjänster samt erbjuda dig och ditt företag information och erbjudanden som vi tror kan vara av intresse. Vi kan även ta bort all personligt identifierbar information och använda resten för historiska, statistiska eller vetenskapliga syften.

Spridning av personuppgifter

Kyocera kommer inte att sälja personuppgifter som samlas in från dess webplatser till företag som handlar med e-postlistor utan ditt uttryckliga godkännande.

Kyocera kan lämna ut dina personuppgifter till andra Kyocera-affärsenheter. När vi gör detta, kommer dessa Kyocera-affärsenheter att använda din information på ett sätt som är i enlighet med dem syften för vilka den ursprungligen samlades in (eller till vilka du därefter samtyckt) och endast enligt vad som tillåts under denna Policy, tillämpliga sekretessdeklarationer för landet och webplatsen, och alla tillämpliga sekretess- och dataskyddslagar.

Kyocera kan även lämna ut dina personuppgifter till tredje part som vi anlitar till att utföra kringtjänster åt oss. Dessa tredje parter är ålagda att endast använda personuppgifterna vi lämnar till dem för att utföra tjänster på våra vägnar och att behandla dina personuppgifter strikt konfidentiellt.

I vissa fall kan Kyocera lämna dina personuppgifter till en tredje part som är affärspartner till oss för att tillhandahålla produkter och tjänster åt våra kunder. När vi gör detta, kräver vi av våra affärspartners att de använder personuppgifterna vi lämnar till dem i överensstämmelse med syftena för vilka de ursprungligen samlades in (eller till vilka du därefter samtyckt) och endast enligt vad som tillåts under denna Policy, tillämpliga sekretessdeklarationer för landet och webplatsen, och alla tillämpliga sekretess- och dataskyddslagar.

Under vissa begränsade omständigheter kan vi lämna eller överflytta personuppgifter till orelaterade tredje parter. Exempelvis kan vi tillhandahålla personuppgifter till en tredje part (i) på din förfrågan; (ii) för att uppfylla rättsliga krav eller domstolsbeslut; (iii) för att undersöka ett möjligt brott, såsom identitetsstöld; (iv) i anslutning till försäljning, köp, fusion, omorganisation, likvidation eller upplösning av Kyocera eller en Kyocera-affärsenhet; eller (v) under liknande omständigheter. Om en sådan händelse inträffar, kommer vi vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Säkerheten för personuppgifter

Dina personuppgifter kommer i allmänhet att lagras i Kyoceras databaser eller databaser som drivs av våra tjänsteleverantörer. De flesta av dessa databaser ligger på servrar i Tyskland.

Kyocera vidmakthåller rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda konfidentialiteten, säkerheten och integriteten i dina personuppgifter. Även om vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig spridning, felaktig användning eller manipulation, kan vi inte garantera, vilket gäller alla datornätverk länkade till internet, säkerheten på information som tillhandahålls via internet och vi tar inte ansvar för säkerhetsöverträdelser som ligger bortom vad som är rimlig kontroll.

Länkar till tredjeparts-webplatser

Kyocera-webplatser kan innehålla länkar till webplatser som inte kontrolleras av Kyocera. Dessa länkar tillhandahålls som en tjänst och utgör inte något godkännande av aktiviteterna eller innehållet på dessa webplatser, och ej heller någon koppling till dessas operatörer. Kyocera kontrollerar inte dessa webplatser och är inte ansvarigt för deras innehåll, säkerhet eller sekretesspraxis. Vi uppmanar dig bestämt att gå igenom sekretesspolicyn på webplatser som du besöker innan du använder webplatsen eller lämnar ut personuppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter

Du kan utvärdera, korrigera och uppdatera personuppgifterna som du tillhandahåller oss via Kyoceras webplatser genom att använda återkopplingsmekanismerna som finns på Kyocera-webplatserna, genom att klicka på denna länk till vårt förfrågansformulär eller genom att skriva till oss på Kyocera Corporation, Web Management Section, Corporate Communications Divison, 6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto, Japan 612-8501.

Kvarhållande av personuppgifter

Kyocera behåller personuppgifterna som samlas in på Kyocera-webplatserna så länge som krävs för att tillhandahålla tjänsterna, produkterna och informationen du begär eller enligt vad som är tillåtet av gällande lagar.

Barn och föräldrar

Kyoceras webplatser är i allmänhet inte avsedda för personer under 13 års ålder. Kyocera kommer inte medvetet efterfråga eller samla in personuppgifter från eller om barn på sina webplatser förutom enligt vad som tillåts enligt gällande lagar. Om ditt barn har lämnat personuppgifter och du vill begära att sådan information raderas ur våra register, kan du göra detta genom att använda återkopplingsmekanismerna som finns på Kyoceras webplatser, genom att klicka på denna länk till vårt förfrågansformulär eller genom att skriva till oss på Kyocera Corporation, Web Management Section, Corporate Communications Divison, 6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto, Japan 612-8501.

Frågor om denna policy eller våra sekretessdeklarationer

Om du har frågor om denna Policy eller en sekretessdeklaration för ett land eller en webplats eller vår användning av dina personuppgifter, kontakta oss genom att klicka på denna länk till vårt förfrågansformulär eller skriv till oss på Kyocera Corporation, Web Management Section, Corporate Communications Divison, 6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto, Japan 612-8501.

Ändringar av denna policy och våra sekretessdeklarationer

Kyocera förbehåller sig rätten att uppdatera eller modifiera denna Policy, när som helst och utan föregående avisering, genom att publicera den reviderade versionen av denna Policy på Kyoceras webplatser. Vi förbehåller oss även rätten att uppdatera eller modifiera våra sekretessdeklarationer för det landet eller den webplatsen, när som helst och utan föregående avisering, genom att publicera den reviderade sekretessdeklarationen på de vederbörliga Kyocera-webplatserna. Om vi modifierar denna Policy eller en Sekretessdeklaration, gäller modifieringarna endast för dem personuppgifter vi samlar in efter att vi har publicerat den reviderade Policyn eller sekretessdeklarationen på de vederbörliga Kyocera-webplatserna.

Denna Policy reviderades senast den 30 September, 2010.

Scroll to top